Fat Phill's Diner franchise aanmeld formulier / Franchise application form

Page 1 of 4

Confidential

This application does not obligate either party in any manner.

Privacy Policy

All information provided is kept confidential and

will not be disclosed except for purposes of verification

Primaire contactgegevens / Primary contact information

Huidige bedrijfseigendom of werkervaring /  Current business ownership or employment experience

Het franchise-businessplan van de aanvrager / Applicant’s franchise business plan

Door de voorgaande aanvraag en verklaring in te dienen, garandeert ondergetekende de juistheid ervan met de bedoeling waarop erop kan worden vertrouwd bij het verlenen van een franchise aan ondergetekende en garandeert dat hij / zij niet bewust enige informatie heeft achtergehouden die van invloed zou kunnen zijn op zijn / haar kredietrisico, en de ondergetekende stemt er uitdrukkelijk mee in om Fat Phill's franchise bv onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke materiële wijziging in zijn / haar financiële en bij gebreke van een dergelijke schriftelijke mededeling, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat FP  franchise bv bij het verlenen van een franchise op deze verklaring mag vertrouwen als met dezelfde kracht en hetzelfde effect.
Alle informatie die uit het bovenstaande wordt afgeleid, wordt vertrouwelijk behandeld en wordt door FP franchise bv alleen gebruikt voor interne evaluatiedoeleinden.
De ondergetekende verklaart dat elk onderdeel van de aanvraag en de financiële overzichten hiervan en de hierin ingevoegde informatie zorgvuldig is gelezen en waar en correct is.
-
In submitting the foregoing application and statement, the undersigned guarantees its accuracy with the intent that it be relied upon in granting a franchise to the undersigned and warrants that he/she has not knowingly withheld any information that might affect his/her credit risk, and the undersigned expressly agrees to notify FPfranchise bv immediately in writing of any material change in his/her financial and in the absence of such written notice, it is expressly agreed that FP franchise bv in granting a franchise may rely on this statement as having the same force and effect.
All information derived from the above shall be kept confidential and be used by FP franchise bv for internal evaluation purposes only.
The undersigned certifies that each part of the application and financial statements hereof and the information inserted herein has been carefully read and is true and correct.
EnglishFrenchGermanSpanish