Actievoorwaarden
Besloten vennootschap Fat Phill’s Franchise (hierna: Fat Phill’s) is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 77386191 en is gevestigd aan Verrijn Stuartweg 26A (1112AX) te Diemen en
alle aangesloten franchiseondernemingen die Fat Phill’s dragen.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene spelvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Deelnemer tot het mogelijk winnen van Prijzen door Fat Phill’s.
3. Deelnemer: De natuurlijke persoons of rechtspersoon die een Overeenkomst (op afstand) aangaat
met Fat Phill’s c.q. deelneemt aan de Winactie van Fat Phill’s.
4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van de Prijs
die Winnaar heeft ontvangen.
5. Prijs: De Prijs die door Fat Phill’s wordt aangeboden is zesmaal een voucher voor maximaal eenmaal
per maand voor een periode van twaalf maanden voor een bedrag van maximaal 25,- euro inclusief btw
per bestelling bij een Fat Phill’s restaurant (niet online) in te wisselen voor een maaltijd naar keuze. Het
voucher is geldig tussen 1 juni 2023 tot en met 1 juni 2025. Het voucher is niet in te wisselen in
combinatie met andere lopende acties.
6. Organisator: De aanbieder van Prijzen aan Deelnemer, hierna: Fat Phill’s.
7. Winnaar: De Deelnemer die de Prijs krijgt toegewezen.
8. Winactie: De actie die Fat Phill’s heeft opgezet teneinde het verloten van Prijzen.
9. Deelnameperiode: 18 april 2024, 00:01 uur tot en met 25 april 2024, 23:59 uur.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod op de website van Fat Phill’s en
iedere Overeenkomst tussen Fat Phill’s en een Deelnemer en op elk Product dat door Fat Phill’s wordt
aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze
algemene spelvoorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fat Phill’s aan Deelnemer
aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene spelvoorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de
website van Fat Phill’s zijn gepubliceerd, zodat Deelnemer deze algemene spelvoorwaarden eenvoudig
kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene spelvoorwaarden afgeweken worden als dit expliciet
en schriftelijk met Fat Phill’s is overeengekomen.
4. Deze algemene spelvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met Deelnemer.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene spelvoorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig
zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene spelvoorwaarden in stand en
zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als
de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
spelvoorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
spelvoorwaarden.
7. Indien in deze algemene spelvoorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Deelname
1. Door aan deze Winactie deel te nemen, aanvaardt Deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van
deze algemene spelvoorwaarden, evenals elke beslissing die Fat Phill’s in dit verband neemt. Deelnemer
wordt geacht de inhoud van deze algemene spelvoorwaarden gelezen te hebben, te begrijpen en zonder
enige beperking te aanvaarden.
2. Deelnemer verklaart bij het aangaan van deze Overeenkomst handelingsbekwaam en
handelingsbevoegd te zijn. Deelnemer zijnde een minderjarige verklaart bij het aangaan van deze
Overeenkomst toestemming te hebben gekregen van zijn wettelijke vertegenwoordiger voor deelname
aan de Winactie.
3. Indien blijkt dat de voornoemde toestemming niet is verkregen, kan Fat Phill’s ervoor kiezen om de
Prijs niet uit te keren, tenzij Deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben gekregen. Fat Phill’s is te
allen tijde gerechtigd een geldig identiteitsbewijs van Deelnemer in te zien.
4. Om deel te kunnen nemen aan de Winactie is Deelnemer gehouden zich aan te melden op de website
van Fat Phill’s (Piggy) door member te worden. Fat Phill’s heeft het recht om een deelnemer van een
actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft
verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
5. Fat Phill’s kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor opgave door Deelnemer
van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres
van Deelnemer.
6. Deelnemer kan slechts eenmaal aan de Winactie deelnemen.
7. Fat Phill’s heeft te allen tijde het recht om de spelvoorwaarden gedurende de actie te wijzigen en
zonder opgave van reden het spel te staken of te wijzigen, zonder dat Fat Phill’s daardoor op enigerlei
wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens Deelnemer.

Artikel 4 – Prijzen
1. De Prijs die de Winnaar ontvangt is hetgeen zoals vermeld in het Aanbod van Fat Phill’s.
2. De Prijs is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en
niet overdraagbaar aan derden zonder schriftelijke toestemming van Fat Phill’s.

Artikel 5 – Winnaar
1. De Winnaar van de Winactie zal worden gekozen op basis van een loting.
2. De Winnaar zal op de hoogte worden gesteld door een e-mail van Fat Phill’s.
3. Indien Winnaar niet binnen twee weken (veertien dagen) na de kennisgeving via de zich bij Fat Phill’s
heeft gemeld en de Prijs heeft aanvaard, behoudt Fat Phill’s zich het recht voor om voor de betreffende
Prijs een nieuwe Winnaar te bepalen.
4. Wanneer de Prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken, zal Winnaar een vervangende
gelijkwaardige Prijs ontvangen. Winnaar is verplicht de vervangende Prijs te ontvangen.
5. Indien Winnaar uitgesloten is van de Winactie, kan de Prijs door Fat Phill’s worden ingetrokken zonder
dat ter zake enige compensatie kan gevorderd worden door Winnaar in kwestie. In een dergelijke situatie
gaat de Prijs naar de volgende gekozen Winnaar.
6. Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.
7. Winnaar kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband
houdend met de Winactie zoals foto- en filmopnamen die Fat Phill’s op de social media kanalen kan
plaatsen. Alsdan zal Fat Phill’s gerechtigd zijn deze foto- en filmopnamen openbaar te maken en/of te
verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Winnaar is niet verplicht tot deze medewerking.

Artikel 6 – Levering aan Winnaar
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Deelnemer niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Fat Phill’s of er door andere
omstandigheden buiten de macht van Fat Phill’s enige vertraging ontstaat, heeft Fat Phill’s recht op een
redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit
fatale termijnen. Deelnemer dient Fat Phill’s schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn
gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Deelnemer heeft door de ontstane vertraging geen recht op
enige schadevergoeding.
2. Winnaar is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de
Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan
overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Winnaar afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is Fat Phill’s gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
van Winnaar.
4. Indien Fat Phill’s gegevens behoeft van Winnaar in het kader van uitvoering van de Overeenkomst,
vangt de levertijd pas aan nadat Winnaar alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Fat Phill’s ter
beschikking heeft gesteld.
5. Indien Fat Phill’s een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

Artikel 7 – Garantie
Fat Phill’s staat er niet voor in dat de Prijzen voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de
totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Fat Phill’s leidt tot aansprakelijkheid van Fat Phill’s
jegens Deelnemer, Winnaar of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot 300 euro.
2. Fat Phill’s is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden
verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is
uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel
7:24 lid 2 BW.
3. Fat Phill’s is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik
van de Prijs. Fat Phill’s levert strikte gebruiksinstructies die door Winnaar nageleefd dienen te worden.
Alle schade aan Prijzen ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van
aansprakelijkheid (hieronder verstaan letselschade, etc.).
4. Fat Phill’s is niet aansprakelijk voor kosten, aanvullende uitgaven die de Winnaar zou moeten maken in
verband (met het uitkeren of gebruik van) de Prijs.
5. Fat Phill’s behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst tussentijds te wijzigen
en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat Deelnemer enige aanspraak jegens Fat Phill’s kan maken in
geval dat de Winactie geen doorgang kan vinden of de voorwaarden ervan dienen aangepast. Over
dergelijke wijziging of beëindiging wordt geen correspondentie gevoerd.
6. Fat Phill’s is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten
naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
7. Fat Phill’s is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de
website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van
de website.
8. Fat Phill’s staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens
Fat Phill’s verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Winnaar wegens tekortschieten aan de zijde van Fat Phill’s vervallen indien deze
niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fat Phill’s binnen een jaar nadat Winnaar bekend was of
redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van
Winnaar vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Overmacht
1. Fat Phill’s is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen
op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van
enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Fat Phill’s, (ii) het niet naar
behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Winnaar aan Fat Phill’s zijn
voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen
van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en
telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii)
oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf
van Fat Phill’s en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Fat Phill’s buiten haar invloedssfeer vallen
die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Fat Phill’s heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Fat Phill’s haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.

Artikel 10 – Risico overgang
Het risico van verlies van de Prijs die voorwerp van de Overeenkomst is, geldt dat het hier
bovengenoemde risico overgaat op Winnaar indien de Prijs in de macht van Winnaar zijn verstrekt.
Hiervan is sprake indien de Prijs zijn geleverd op het emailadres van Winnaar.

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Door deelname aan de Winacties geeft Deelnemer toestemming om de in verband met deze Winactie
verstrekt gegevens op te slaan is een gegevensbestand. Eveneens geeft Deelnemer Fat Phill’s
toestemming om alle persoonsgegevens te verzamelen die Fat Phill’s noodzakelijk acht voor de Winactie
en de levering van de Prijs.
2. Fat Phill’s gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Deelnemer en bezoekers van de
website(s). Indien daarom gevraagd zal Fat Phill’s de betrokkene hierover informeren.
2. Indien Fat Phill’s op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal
deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de
stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet
onredelijk is.

Artikel 12 – Klachten
1. Indien Deelnemer niet tevreden is de (uitvoering van de) Overeenkomst is Deelnemer verplicht om
deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding
die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden schriftelijk met als onderwerp
“Klacht”.
2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fat Phill’s de klacht in
behandeling kunnen nemen.
3. Fat Phill’s zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht
inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Fat Phill’s en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene spelvoorwaarden, is de Nederlandse
tekst daarvan steeds doorslaggevend. Fat Phill’s heeft het recht deze algemene spelvoorwaarden
eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fat Phill’s en Deelnemer
worden beslecht bij de bevoegde rechter.

Diemen, 17 april 2024